June 23, 2024

Aviokoulu

Parisuhteen lyhyt kertaus

Koulukiusaaminen

Kuuntele (Audio)

Kuuntele ja katsele (Video)

Koulukiusaaminen on vakava ongelma, jolla voi olla pitkäaikaisia ​​vaikutuksia uhrin mielenterveyteen, hyvinvointiin ja akateemiseen suorituskykyyn. On totta, että huolimatta yrityksistä ratkaista ongelma, kiusaaminen jatkuu, ja on olennaista tunnustaa siihen liittyvät monimutkaisuudet.

Käsitykseni opettajista menneisyyden suurimpina kiusaajina on pätevä. Historiallisesti opettajat ovat saattaneet käyttää ruumiillista kuritusta, pilkata tai muita kurin muotoja, joita voidaan pitää kiusaamisena.

Vaikka koulutusjärjestelmä on kehittynyt ja monet koulut asettavat nyt etusijalle positiiviset vahvistamis- ja korjaavat käytännöt, parantamisen tarvetta on edelleen.

Vanhemmilla on merkittävä rooli lastensa käyttäytymisen muokkaamisessa, ja tutkimukset viittaavat siihen, että vanhempien tekijät, kuten laiminlyönti, pahoinpitely tai epäjohdonmukainen kuri, voivat vaikuttaa lasten ongelmalliseen käyttäytymiseen. Lisäksi jotkut vanhemmat eivät ehkä ole tietoisia lapsensa kamppailuista tai heillä ei ole taitoja käsitellä niitä tehokkaasti.

On kuitenkin tärkeää tunnustaa, että pelkästään vanhempien syyttäminen yksinkertaistaa asiaa ja voi olla epäreilua niitä kohtaan, jotka tekevät parhaansa kasvattaakseen lapsiaan. Opettajat, koulut ja koko yhteiskunta kantavat myös vastuun sellaisen kannustavan ja osallistavan ympäristön luomisesta, joka edistää positiivista käyttäytymistä ja ehkäisee kiusaamista

Jotta kiusaamiseen voitaisiin puuttua tehokkaasti, meidän on harkittava monitahoista lähestymistapaa, joka sisältää:

1. Vanhempien koulutus:

Vanhemmille kertominen lapsen kehityksestä, vanhemmuuden strategioista ja kiusaamisen merkkien tunnistamisesta voi auttaa heitä tukemaan lapsiaan paremmin. Opeta digitaalista kansalaisuutta: Sosiaalisen median nousun myötä on tärkeää opettaa opiskelijoille, kuinka teknologiaa käytetään vastuullisesti ja kunnioittavasti. Tämä sisältää verkkoetiketin, verkkokiusaamisen ehkäisyn ja digitaalisen kansalaisuuden.

2. Opettajan koulutus:

Opettajan koulutus: Opettajien tulisi saada koulutusta kiusaamiskäyttäytymisen tunnistamisesta ja käsittelemisestä sekä positiivisten suhteiden kehittämisestä oppilaiden kanssa. Valvo kiusaamistapauksia ja puutu niihin: Varmista, että kouluilla on selkeä kiusaamisen politiikka ja että tapauksista ilmoitetaan ja niihin puututaan ripeästi.

3. Koulun käytännöt:

Kouluilla tulee olla selkeät käytännöt ja menettelyt kiusaamistapausten käsittelemiseksi.

4. Yhteisön osallistuminen:

Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja kiusaamista torjuvien sosiaalisten normien edistäminen voi auttaa luomaan empatian ja osallisuuden kulttuurin. Kannusta osallisuutta ja monimuotoisuutta: Edistä ympäristöä, jossa jokainen tuntee olevansa mukana ja arvostettu. Juhlista eri kulttuureja, taustoja ja kykyjä edistääksesi ymmärrystä ja hyväksyntää. Ota vanhemmat ja yhteisö mukaan: Järjestä tapahtumia, työpajoja tai vapaaehtoistyötä, jotka tuovat ihmiset yhteen ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

5. Lapsikeskeinen lähestymistapa:

Keskittyminen lapsen tarpeisiin, tunteisiin ja kokemuksiin voi auttaa puuttumaan kiusaamisen perimmäisiin syihin ja edistämään myönteisiä ihmissuhteita. Opeta konfliktinratkaisutaitoja: Opeta oppilaita ratkaisemaan konfliktit rauhanomaisesti ja kunnioittavasti. Tämä voi sisältää aktiivista kuuntelua, anteeksipyyntöä ja yhteisen sävelen löytämistä. Luo myönteinen koulukulttuuri: Luo positiivisuuden, ystävällisyyden ja empatian kulttuuri tunnustamalla ja palkitsemalla hyvä käytös. Kannusta oppilaita olemaan ystävällisiä, tukevia ja rohkaisevia toisiaan kohtaan.

Edistä empatiaa ja ystävällisyyttä: Kannusta oppilaita asettumaan toisten asemaan ja kohtelemaan muita ystävällisesti ja kunnioittavasti. Opeta heille, että jokaisella on omat kamppailunsa ja haasteensa ja että kiusaamisella voi olla tuhoisia vaikutuksia.


Koulukiusaaminen on merkittävä ongelma, joka koskettaa monia oppilaita ympäri maailmaa, ja on välttämätöntä luoda turvallinen ja vieraanvarainen ilmapiiri kouluihin.
Loppujen lopuksi kiusaamiseen puuttuminen vaatii vanhemmilta, opettajilta, kouluilta ja koko yhteiskunnalta yhteistyötä.

In English